Organe privrednog društva čine:

  • Odbor direktora
  • Izvršni direktor

Rješenjem Skupštine opštine Herceg Novi br. 01-3-73/19 od 30.08.2019.g. imenovani su članovi Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Herceg Novi u sastavu:

  • - Boško Barović
  • - Maja Popović
  • - Miodrag Terzić
  • - Milorad Radunović
  • - Mijo Đurković.

Odlukom Predsjednika Opštine Herceg Novi, Stevana Katića, broj 01-1-100-233/20 od 21.10.2020.g. za vršioca dužnosti izvršnog direktora “Čistoća” DOO Herceg Novi imenovan je Vasilije Seferović, rođ. 14.01.1980.god., po zanimanju diplomirani ekonomista nastanjen u Herceg Novom.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora imenovan je na određeno vrijeme, u skladu sa Zakonom, najduže 6 mjeseci.

DOO "Čistoća" Herceg Novi osnovano je odlukom SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI broj 01-03/19-13 od 17.04.2013.g., i izmjenama kroz odluku SO HERCEG NOVI broj 01-03/18-15 od 03.04.2015.g.

Statut DOO Čistoća HERCEG NOVI usvojen je odlukom Odbora direktora broj 7/2013 od 23.08.2013.g., a Odlukom SO H.Novi broj 01-3/43-13 od 18.09.2013.g. data je saglasnost na statut DOO Čistoća.

DOO "Čistoća" HERCEG NOVI registrovano je rješenjem Poreske Uprave Vlade Crne Gore, Centralni registar privrednih subjekata, u Podgorici 19.11.2013.g sa reg.brojem 5-0678116/001

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90-01-03385-6 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća dodjeljen je PIB (Poreski identifikacioni broj) 02293200.

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90/31-02365-0 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća registrovana je PDV obveznik.