Organe privrednog društva čine:

  • Odbor direktora
  • Izvršni direktor

Rješenjem Skupštine opštine Herceg Novi br. 02-6-040-317/21 od 22.09.2021.g. imenovani su članovi Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Herceg Novi u sastavu:

  • - Slobodanka Plavšić
  • - Dragan Andrić
  • - Veselin Bulajić
  • - Milovan Radunović
  • - Barović Boško.

Odlukom Predsjednice Odbora direktora br. 19/23 od 01.11.2023.g. imenovan je Aleksandar Škobalj, Spec.sci menadžmenta u poslovno civilnoj bezbijednosti za izvršnog direktora DOO „Čistoća“ Herceg Novi.

DOO "Čistoća" Herceg Novi osnovano je odlukom SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI broj 01-03/19-13 od 17.04.2013.g., i izmjenama kroz odluku SO HERCEG NOVI broj 01-03/18-15 od 03.04.2015.g.

Statut DOO Čistoća HERCEG NOVI usvojen je odlukom Odbora direktora broj 7/2013 od 23.08.2013.g., a Odlukom SO H.Novi broj 01-3/43-13 od 18.09.2013.g. data je saglasnost na statut DOO Čistoća.

DOO "Čistoća" HERCEG NOVI registrovano je rješenjem Poreske Uprave Vlade Crne Gore, Centralni registar privrednih subjekata, u Podgorici 19.11.2013.g sa reg.brojem 5-0678116/001

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90-01-03385-6 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća dodjeljen je PIB (Poreski identifikacioni broj) 02293200.

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90/31-02365-0 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća registrovana je PDV obveznik.