U periodu od 2003.godine planski kroz programe rada preduzeća, na teritoriji Opštine H.Novi vršena je edukacija stanovništva, privrednih društava, predškolske i školske omladine, po sljedećim projektima:

  • projekat separatnog odlaganja otpada
  • projekat edukacije o otpdau i zaštiti životne sredine kod ustanova koje se bave predškolskim i školskim obrazovanjem
  • projekat izgradnje niša za kontejnere i reciklažnog dvorišta
  • projekat reciklažnog centra i njegove primjene u sistemu integralnog upravljanja otpadom

Osnovni cilj realizacije navedenih projekata edukacije bio je usmjeren na usvajanju savremenih saznanja o otpadu i uticaju na stavove, navike i ponašanje građana Herceg Novog.

U realizaciji projekata precizno su bili određeni sadržaji i planovi posebno usmjereni na mlađu populaciju u školskim ustanovama, prilikom čega je svake godine edukacijom bilo obuhvaćeno sve srednje i osnovne škole kao i vrtići. Kod starije populacije građana težište edukacije bilo je usmjereno na dostavljanju pisanih informacija uz dostavljanje mjesečnih računa za odvoz otpada, a posebno prilikom izgradnje i stavljanja u funkciju novih objekata za tretman otpada u Opštini H.Novi.

U aktivnostima edukacije u školama radili smo kombinaciju predavanja, ekoloških takmičenja, zajedničkih obilježavanja značajnih datuma vezanih za zaštitu životne sredine prilikom čega smo koristili i takmičenja za najbolje tehničke i pisane radove o otpadu.
U toku ovih aktivnosti prilikom svake aktivnosti koristili smo praktične sadržaje uređenja školskih dvorišta, zajedničkog čišćenja javnih površina, a u saradnji sa NVO i učenicima osnovnih škola radili smo aktivnosti čišćenja plaža, gradske luke, šetališta.

Vrlo je teško mjeriti efekte izvedenih aktivnosti i projekata edukacije, posebno uzimajući u obzir da u Crnoj Gori pa samim tim i u Opštini H.Novi, ne postoji još uvijek izgrađen potreban stepen svjesti građana o upravljanju otpadom. Radi vrlo slabih osnovnih parametara, programi edukacije nisu dali značajnije rezultate, ali ih u svakom slučaju treba nastaviti jer je jedini mogući pravac poboljšanja opšte "kulture" građanja po ovom pitanju uticaj na javnu svijest i pojedince u cilju poboljšanja odnosa prema svakodnevnom ponašanju u lokalnim sredinama.
DOO Čistoća zainteresovano je da kroz nastavak projekata edukacije pozitivno djeluje na građane i njihovu brigu o svojoj neposrednoj okolini, i uticaju na poboljšanje opšteg stanja čistoće grada posebno njegovih turističkih resursa.