Projekti:
 • Elaborat geotehničkih istraživanja sanitarne deponije "Duboki do"

  Na osnovu projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena lokacije sanitarne deponije "DUBOKI DO" kojeg je izradio DOO "GEOPROJEKT" Podgorica, broj 01-75 od 15.04.2013.g. Izvršena su istraživanja navedene lokacije u periodu Oktobar 2014 - Januar 2015.g. od strane DOO "GEOTEHNIKA" Bijelo Polje, o čemu je dostavljen Elaborat detaljnih geotehničkih istraživanja br.1001 od 10.01.2015.g.
  Elaborat je dostavljen Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, sektor građevinarstva u sklopu dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju sanitarne deponije.

 • Pilot projekat prostora za smjestaj kontejnera 1,1m3 pdf

  Pilot projekat prostora za smjestaj kontejnera (idejno rjesenje preduzeca BANER doo) realizuje se tokom 2015.g. na podrucju Opstine H.Novi i predstavlja novinu u nacinu izgradnje prostora za smjestaj kontejnera 1,1m3. Projekat je ponudjen gradjanima i strucnoj javnosti na period od 90 dana, a nakon isteka istog nadlezni organi Opstine Herceg Novi i DOO Cistoca odlucice o njegovoj primjeni na javnim povrsinama sa tezistem na centralnim gradskim zonama i podrucjem kojim gazduje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

 • Privremeno skladiste komunalnog otpada pdf

  U skladu sa članom 78. Zakona o upravljanju otpadom (SL CG broj 64/11), Opština H.Novi u Septembru 2012.godine. donijela je odluku o lokaciji privremenog skladišta komunalnog otpada na mikro lokaciji "Tisove grede" KP 2000 KO Ubli, a nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, u aprilu 2013.godine donijela je elaborat o načinu skladistenja komunalnog otpada, zaštiti zivotne sredine i zdravlja ljudi na lokaciji privremenog skladišta komunalnog otpada "Tisove grede".

 • Saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma pdf

  Na osnovu člana 78. stav 9. Zakona o upravljanju otpadom (SL CG broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma svojim aktom 11-296/6 od 03.aprila 2013.godine dalo je saglasnost na elaborat privremenog skladišta komunalnog otpada "Tisove grede" Opština Herceg Novi.

 • Glavni projekat Sanitarne deponije "Duboki do" pdf

  Na osnovu UT uslova Ministarstva Odrzivog razvoja i turizma broj 04-4911/10 od 27.12.2011.godine, izradjen je projekat sanitarne deponije Duboki do na osnovu javne nabavke, sprovedene 2011.g. Projekat je izradio IGH - Institut za gradjevinarstvo Hrvatske, PJ Rijeka i isti je u fazi revizije i postupka izrade procjene uticaja na zivotnu sredinu projekta sanitarne deponije "Duboki do" Opština Herceg Novi.

 • Rekultivacija smetlista "Ubli" pdf

  Na osnovu idejnog rješenja sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetlišta "Ubli" koji je izradio Institut "Kirilo Savić" Beograd 2006.godine, SO Herceg Novi donijelo je odluku o usvajanju idejnog rješenja i izradi glavnog projekta koji je na osnovu javnog poziva izradilo preduzeće DOO Flemerstone iz Nikšića.

 • Lokalna studija lokacije za sanitarnu deponiju "Dubok do" pdf

  Zakonom o planiranju i uredjenju prostora Opstina Herceg Novi pristupila je izradi lokalne studije lokacije za sanitarnu deponiju "Duboki do" na osnovu odluke predsjednika Opstine Herceg Novi br. 01-1-901/2009.

 • Boksovi za kontejnere img

  U toku oktobra 2005 godine od strane D.O.O. "Arhing" H.Novi izradjeno je idejno rjesenje boksova za kontejnere koje je aktom sekretarijata za stambeno komunalne poslove i zastitu zivotne sredine Opstine H.Novi br 02-4-578/05 od 10.11.2005g. dobilo saglasnost kao rjesenje. U toku 2006.godine Jp Cistoca H.Novi u saradnji sa opstinom H.Novi.

  Sredstvima kapitalnog budzeta izgradilo je 78 pozicija boksova za 3 do 5 kontejnera na prostoru opstine H.Novi u koje su smjesteni kontejneri za opsti otpad i kontejneri za separatno odlaganje papira, PET ambalaze, limenki i stakla. Ovaj projekat nastavice se i u 2007. godini u mjesnim zajednicama na Hercegnovskoj rivijeri.

  U toku 2007. godine izgradjeno je i stavljeno u funkciju 76 pozicija za 3-5kontejnera za opsti i selektivni otpad. Navedena aktivnost nastavljena je i u toku 2008 godine sa planiranom izgradnjom dodatnih 43 pozicije boksova.
  U toku 2008-2009.godine realizovana je izgradnja 49 pozicija boksova za kontejnere, planirana i izvrsena aktivnost odrzavanja postojecih pozicija boksova, te nastavljena aktivnost sa lokalnom samoupravom-sekretarijatom za urbanizam na planiranju novih pozicija u prigradskim naseljima. U toku 2011.godine razmotrena je mogucnost izgradnje podzemnih prostora za kontejnere za otpad, ali je radi ogranicenih finansijskih mogucnosti ova aktivnost odlozena za naredni period.

 • Transfer stanica img

  Izgradnja transfer stanice za cvrsti komunalni otpad po projektu zapoceta je krajem 2008.godine, nastavljena u toku 2009.godine na lokaciji bivse pretovarne stanice u Meljinama, U skladu sa projektom izgradjene su nove dvije pretovarne rampe, prilazni putevi, objekat za smjestaj ljudstva i upravljackih dijelova, proctor za prikupljanje i obradu kabastog otpada, mjerenje otpada i skladistenje otpada. Zavrsetak radova na potpunoj izgradnji stanice ocekuje se do kraja 2009.g.

 • Reciklažno dvorište img

  Navedeni objekat nalazi se uz transfer stanicu za cvrsti komunalni otpad u Meljinama. Navedeni objekat ima prostor za odlaganje neopasnog otpada iz domacinstava i dijela opasnog otpada iz servisnih radionica i domacinstava.
  Ukupna povrsina dvorista je oko 1400 m2 sa pozicijama za odlaganje 12 vrsta otpada koji generisu gradjani u domacinstvima. Pored navedenog u sastavu dvorista obezbjedjeno je odlaganje otpadnih motornih ulja i otpadnih jestivih ulja. Otvaranje dvorista ocekuje se krajem jula 2009.g.Navedeni objekat prvenstveno je namjenjen za gradjane uzih gradskih jezgara Herceg Novog i Igala.

 • Reciklažno centar "Meljine" img

  Reciklažni centar Meljine nalazi se na lokaciji zone poslovnih sistema u Meljinama koji obuhvata tri cjeline:

    - Transfer stanicu za čvrsti komunalni otpad
    - Reciklažno dvorište Meljine
    - Postrojenje za obradu čvrstog komunalnog otpada za Opštinu H.Novi.

  Postrojenje ima sljedeće cjeline:

     - ulaznu partiju sa objektom za mjerenje tereta (elektronska vaga do 60t.) i objektom za smjestaj sluzbe          obezbjedjenja i vagarske sluzbe.
     - prostor za prijem otpada velicine 120m2 sa kranom za doziranje otpada.
     - prostor za obradu otpada sa izgradjenom linijom za usitnjavanje otpada, prostorijama za selekciju otpada i          transportnim trakama.
     - postrojenje za baliranje otpada sa automatskom presom za baliranje, snage 50t i transportnim trakama.
     - magnet za odvajanje metalnog otpada.
     - postrojenje za napajanje električnom energijom (trafo stanica).
     - prostorije za smještaj radnika i uprave reciklažnog centra.
     - postrojenje za filtriranje otpadnih voda od ulja i maziva.
     - prostor za skladištenje otpada.
     - nastrešnicom za smještaj otpadnih ulja .
     - metalnom kućicom za smještaj baterija i akumulatora.
     - unutrašnjim saobraćajnicama između svih elemenata RC.
     - zaštitnom ogradom oko RC.
     - ulaznim prostorom za saobraćaj kamiona i šlepera.

 • ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU SANITARNE DEPONIJE DUBOKI DO zip

  Na osnovu rješenja Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore br.UPI-86/6 od 22.02.2013. godine o izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sanitarne deponije "Duboki do", preduzeće EKOBOKA PROJRKT DOO H-Novi u toku Aprila 2013.g. izradilo je navedeni elaborat pod brojem 62 od 30.04.2013.g. Voditelj stručnog tima na izradi elaborata bila je mr.Olivera Doklestić dipl.građ.inženjer. Na osnovu člana 20 zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu dana 23.07.2013.g. održana je javna rasprava u Opštini Herceg Novi prilikom koje su date primjedbe na dostavljeni elaborat.