DOO „Čistoća“ Herceg Novi ima odgovoran odnos prema korisnicima svojih usluga čije mišljenje prihvatamo i razmatramo sa uvažavanjem, a sve u cilju unapređivanja kvaliteta svojih usluga i postizanja zadovoljstva korisnika tih usluga. Ukoliko imate sugestije, primjedbe, pohvale ili  potrebu za dodatnim informacijama svoje upite možete poslati na sledeće e-mail adrese:
 
Tehničkom direktoru Društva upiti koji se odnose na vrstu pružanja usluga (održavanje javnih  površina, prikupljanje transport i deponovanje otpada, zbrinjavanje otpada, prikupljanje i brigu o napuštenim kućnim ljubimcima) dinamiku usluga i drugo...
 
    1. tehnicki@cistoca-hn.com
 
Najčešće postavljena pitanja:
 
a) Kako pravilno odložiti stari namještaj
Građani opštine Herceg Novi mogu stari namještaj, električne i elektronske aparate i drugo besplatno odložiti u Reciklažnom centru Meljine težine do 500 kg. U slučaju da građani ne mogu obezbijediti transport istog, može se iznajmiti kamion za transport, skladu sa Cjenovnikom Društva (iznos 34,00 €). Uplate se mogu izvršiti preko žiro računa br. 510-288-49 kod Crnogorske komercijalne banke ili na Blagajni Društva. Nakon izvršene uplate, transport dogovoriti na tel: 031/330-220.
 
b) Kome se obratiti u vezi popunjenosti kontejnera radi pražnjenja istih i drugo...
Sve informacije u vezi potrebe za pražnjenjem kontejneraili slično se mogu dostaviti ili dobiti na tel 031-330-220.
 
c) Kome prijaviti pse lutalice
Pojava pasa lutalica se može prijatiti Skloništu za napuštene životinje na tel: 031/780-503; mob.tel: 067 241 834.
 
d) Šta spada u „suvu“, a šta spada u „mokru“ frakciju
Na području Opštine Herceg Novi raspoređeni su polupodzemnih kontejnera od 5m³, 2,5 m³ i 500 lit u paru u svrhu primarne selekcije otpada, odnosno razdvajanja otpada na mjestu njegovog nastanka u kontejner za mokru i kontejner za suvu frakciju:
   - suva frakcija komunalnog otpada podrazumjeva zajedničko odvajanje primarno selektovanih materijalakao što su papir, karton, plastika, staklo, guma, metal, tekstil i slično,
   - mokra frakcija komunalnog otpada podrazumjeva odvajanje ostalog otpada koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka od hrane, materijala organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i slično.
 
Službi naplate upiti koji se odnose na dostavu računa za pružene usluge, rad Službe inkasanata, informacije o visini računa i mogućnostima izmirenja istih, i slično...
 
2. sluzbanaplate@cistoca-hn.com
 
Odgovor će biti dostavljen u najkraćem mogućem roku.

Korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada ostavljena je mogućnost podnošenja prigovora. Prigovori se mogu podnijeti:

  • Popunjavanjem obrasca za prijavu reklamacija u Službi za utvrđivanje i naplatu usluga ( kancelarija br.4);
  • Elektronskim putem, na način da preuzmete obrazac za prijavu reklamacija sa sajta Društva www.cistoca-hn.com i pošaljete na e-mail adresu sluzbanaplate@cistoca-hn.com ili diana.krivosic@cistoca-hn.com;
  • Preko potrošačkog servisa za pružanje potrebnih informacija i prijema prigovora na zvaničnom portalu privrednog društva „ČISTOĆA“ D.O.O.

- SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU USLUGA