Na području Opštine Herceg Novi ugrađeno je 60 kom polupodzemnih kontejnera od 5m³, 2 kom od 2,5 m³ i 3 kom od 500 lit. Kontejneri su duž opštine raspoređeni u paru u svrhu primarne selekcije otpada, odnosno razdvajanja otpada na mjestu njegovog nastanka u kontejner za mokru i kontejner za suvu frakciju:

  • suva frakcija komunalnog otpada podrazumjeva zajedničko odvajanje primarno selektovanih materijalakao što su papir, karton, plastika, staklo, guma, metal, tekstil i slično,
  • mokra frakcija komunalnog otpada podrazumjeva odvajanje ostalog otpada koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka od hrane, materijala organskog porijekla,baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i slično.

U decembru 2020.g. je započeto sa pražnjenjem polupodzemnih kontejnera i dezinfekcijom poklopaca ove vrste kontejnera. Dezinfekcija će se vršiti svakodnevno sredstvima za dezinfekciju ove vrste posuda za prikupljanje otpada.