• Saniranje posljedica nevremena (januar 2021.g.)
  Zaposleni u DOO "Čistoća" sanirali su posljedice nevremena na području oko Manastira Savina, koje se odvijalo početkom januara 2021.g.

 • Saniranje posljedica nevremena (decembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju, pranju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se od 29. 12. zaključno sa 31.12.2020.g.na šetalištu V Danica , na relaciji od od Igala do Meljina i donjim putem od Zmijica do Kamenara. Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa DVD “Bijela”.

 • Dezinfekcija lokacija za smještaj kontejnera v.1,1m3 na području cijele opštine Herceg Novi (decembar 2020.g.)

 • Dezinfekcija polupodzemnih kontejnera (decembar 2020.g.)
  U decembru 2020.g. je započeto sa pražnjenjem polupodzemnih kontejnera i dezinfekcijom poklopaca ove vrste kontejnera. Dezinfekcija će se vršiti svakodnevno sredstvima za dezinfekciju ove vrste posuda za prikupljanje otpada..... detaljnije

 • Aktivnosti na košenju šetališta na Kamenarima (novembar 2020.g)

 • OBAVJEŠTENJE (novembar 2020.g.)
  DOO “Čistoća” Herceg Novi će od ponedeljka, 16. novembra 2020.g., privremeno ograničiti rad sa strankama u terminu od 09:00h - 11:00h svakog radnog dana. U cilju zaštite korisnika usluga i zaposlenih i primjene privremenih mjera za sprečavanje širenja infekcije izazvane korona virusom, stranke se upućuju da se komunikacija ostvaruje putem e-mail adrese: cistoca.dir@t-com.me ili putem broja tel: 031/345-755.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (novembar 2020.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja kod crkve Sv Vasilija Ostroškog u Kumboru. U akciji je učestvovalo 14 zaposlenih, aktivnosti su podrazumjevale prikupljanje i čišćenje otpadaka, košenje trave, grabuljanje, kidanje suvih grana te uređenje zelenih površina.

 • Aktivnosti na košenju - Kamenari, Kumbor (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su se obavljale aktivnosti košenja magistralnog pojasa od Zelenike do Kamenara, okošen je dio uzdužnih puteva u Bijeloj i šetalište u Zelenici.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji radnika "Čistoća" učestovalo je sedam zaposlenih koji su očistili i uredili park Sv Leopolda kod crkve Sv Antuna u centru grada i površinu oko crkve Sv Ane na Savini. Aktivnosti su podrazumjevale orezivanje palmi, kidanje bršljana, grabuljanje i čišćenje površina od zelenog i drugog otpada

 • Aktivnosti na saniranju neuređene deponije otpada (oktobar 2020.g.)
  Radnici DOO "Čistoća" sanirali su deponije otpada u ulici V Crnogorske brigade u poslovnim prostorima "Crnogorka comerca", smještenim iznad marketa "Aroma" u Igalu. Molbu za saniranjem lokacije je uputila MZ Igalo, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora. Na ovim poslovima je bilo angažovano 15 zaposlenih i 2 kamiona, a sanirana količina kabastog otpada iznosila je 6.330 kg. koja je transportovana u 4 ture. U planu je zatvaranje ove lokacije od strane MZ Igalo, kako u narednom periodu ne bi dolazilo do formiranja novih deponija otpada i izazivanja opasnosti po zdravlje ljudi, koje nastaju uslijed neodgovornog ponašanja pojedinaca.

 • Ugradnja polupodzemnih kontejnera (oktobar 2020.g.)
  Aktivnosti na ugradnji polupodzemnih kontejnera započete su krajem 2019.g. Opština Herceg Novi je raspisala javni poziv za nabavku 142 kontejnera i to: 32 kontejnera zapremine 5 m³ za suvu i mokru frakciju, 24 kontejnera od 2,5 m³ za suvu i mokru frakciju i 30 kontejnera kapaciteta 500 lit. Polupodzemni kontejneri se raspoređuju duž opštine u saradnji sa predstavnicima DOO "Čistoća". Ugradnja kontejnera se obavlja u paru od 5 m³ i 2,5 m³ - po jedan za suvu i vlažnu frakciju, a lokacije za smještaj kontejnera se definišu u skladu sa tehničkim, prostornim i saobraćajnim uslovima, kao i dinamikom pražnjenja kontejnera. Do sada je ugrađeni svi kontejneri od 5 m³, jedan par od 2,5m³ i 2 kontejnera od 500 lit. U toku je određivanje lokacija za kontejnere od 500 lit.

 • Čišćenje boksova za smještaj kontejnera (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su sprovedene aktivnosti čišćenja lokacija i boksova za smještaj kontejnera V 1,1mᶟ od rasutih otpadaka i ocjednih nečistoća. Akcija je sprovedena duž Njegoševe ulice, od benzinske pumpe na Igalu do Vojne bolnice Meljine.

 • Donacija norveškog komunalnog preduzeća Opštini Herceg Novi (oktobar 2020.g.)
  Norveško preduzeće Midtre Namidal Avfallsselskap IKS ( Overhalla, Norveška) doniralo je polovno specijalno motorno vozilo - autosmećaru, marke Volvo, Opštini Herceg Novi. Predmet donacije koristiće DOO "Čistoća" Herceg Novi za prikupljanje otpada sa područja opštine. Ova donacija je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva gradova pobratima Herceg Novog i Levangera i zalaganja počasnog građanina Herceg Novog Per Jarla Eriksena.

 • Volonterska akcija čišćenja (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji čišćenja oko crkve Sv. Save na Savini uzelo je učešće 16 radnika DOO "Čistoća" Herceg Novi. Zaposlenima su se pridružili i građani, troje odraslih i dvoje djece.

 • Košenje javnih zelenih povšina (septembar 2020.g.)
  U septembru su nastavljene aktivnosti na košenju javnih zelenih površina. Kosio se cjeli donji put od Rivijere do Meljina, površine s obje strane magistrale od Kamenara do Zelenike, poprečne ulice i prolazi u Bijeloj, put prema crkvi Sv Neđelje u Kamenarima i put Vukovića u Zelenici.

 • Čišćenje posljedica od nevremena (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se na šetalištu, na relaciji od Škvera do Hotela "Plaža".

 • Pranje kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju kontejnera i kontejnerskih mjesta započete su pranjem podzemnih kontejnera pored gradske pijace u centru grada. Aktivnosti na pranju kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera će se nastaviti duz cijele opštine, u skladu sa ukazanim potrebama.

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)

 • Pranje i čišćenje šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Čišćenje vidikovca na Turionu, na Podima (avgust, 2020.g.)

 • Pranje trgova, komunikacionih prolaza i stepeništa u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Pranje Šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)
  U skladu sa Programom rada za 2020.g. DOO "Čistoća" je obavljala aktivnosti na košenju javnih zelenih površina tokom cijele godine. U julu i avgustu su se okosile zelene površine duž magistrale, od tunela u Zelenici do Kamenara, poprečne ulice i donji put - šetalište sa plažama. Neke aktivnosti su sprovedene u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica, crkvenih odbora, Centrom bezbijednosti Herceg Novi i drugim subjektima

 • Pranje trgova, ulica i prolaza u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca (avgust, 2020.g.)
  "DOO Čistoća" je postavilo table koje podsjećaju vlasnike kućnih ljubimaca na obavezu poštovanja Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 20/2015, 27/2016 - dr. odluka i 18/2020 - ispr.). Table su postavljene na više lokacija u parkovima i duž šetališta na području opštine.

 • Pranje Šetališta V Danica - Škver (jul, 2020.g.)

 • Aktivnosti na pranju površina u Starom gradu (jul, 2020.g.)

 • Pranje šetališta V Danica - Topla (jul 2020.g.)

 • Pranje Škvera (jul 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u julu mjesecu su se nastavile na Šetalištu V Danica, na Škveru, na dionici šetališta od ulaza u luku do Jachting cluba. Za poslove pranja je angažovana cistjerna Društva i dva zaposlena koja su obavljala poslove pranja šetališta. Pranje se sprovodi u ranim jutarnjim časovima.

 • Pranje Starog grada (jul 2020.g.)

 • Pranje područja oko "Palmon Bay Hotela & Spa" Igalo (jul 2020.g.)

 • Pranje šetališta
  Aktivnosti na redovnom pranju šetališta V Danica započete su u julu mjesecu, na dionici od objekta "Galeb" u Igalu do plaže i restorana "Rafaelo" na Toploj i biće nastavljene duž čitavog šetališta.

 • Uređenje kompleksa oko Manastira Savina (maj 2020.)
  Aktvnosti na uređenju prostora oko Manastira Savina podrazumjevale su košenje trave, orezivanje zelenila i sakupljanje odpadaka. U akciji uređenja je učestvovalo deset zaposlenih, a akcija će se nastaviti orezivanjem oleandera.

 • Uređenje Reciklažnog centra u Meljinama (maj 2020.)

 • Čišćenje i uređenje trgova, stepeništa, prolaza i ulica u Starom gradu" (maj 2020.)

 • Aktivnosti na čišćenju neuređenih smetlišta
  Aktivnosti na čišćenju neuređenih smetlišta tzv. "divljih deponija" odvijale su se na Žvinjama. Na samom ulazu u Žvinje, neodgovornim ponašanjem i odlaganjem otpada na mjestima koja nisu za to predviđena, stvoreno je više "divljnih deponija". Zbog narasle drače i granja prvo se pristupilo košenju prostora koje je zatrpano otpadom. Sedam čistača javnih površina obavilo je čišćenje i uređenje tri "divlje deponije", a angažovan je i kamion za transport prikupljenog otpada sa očišćenog prostora.

 • Čišćenje i uklanjanje grafita sa trotoara na Toploj (maj 2020.g.).

 • DOO "Čistoća" je započelo sa aktivnostima na uređenju stepeništa. Početkom maja su očišćena od trave i korova stepeništa na području Savinske dubrave, stepenište u ulici Sima Matavulja i stepenište 28.oktobar. (maj 2020.)

 • Zaposleni na poslovima održavanja javnih površina sproveli su akciju čišćenja na Savinskoj Dubravi u dijelu oko crkve Svetog Save. (april 2020.g.)

 • Aktivnosti na dezinfekciji hlorom objekata i prostora oko Doma zdravlja. (april 2020.)

 • Aktivnosti na pranju i dezinfekciji kontejnerskih mjesta započete su na području opštine od Njivičkog puta i Igala i biće organizovane i nastavljene na području cijele opštine. Nakon pranja i definfekcije, mjesta za smještaj kontejnera će biti tretirana krečom. (april 2020.)

 • Pranje i dezinfekcija šetališta V Danica na dionici od Igala - objekta "Galeb" ka tunelu (april 2020.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina odvijale su se u starom gradu, od tore do Gradske kafane, oko pijace i stepeništa. (mart 2020.god.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju Trga Nikole Đurković nakon spaljivanja karnevala (mart 2020.g.)

 • Čišćenje kanala, od korova i trave, na lokaciji u blizini tvrđave Forte Mare (mart 2020.g.)

 • Čistači na javnim površinama sproveli su akciju čišćenja i pranja Gradske zelene pijace u Herceg Novom (mart 2020.god.)

 • Udomljavanje kućnih ljubimaca
  Služba Zoohigijene veoma uspješno sprovodi procedure udomljavanja napuštenih pasa. Procedure su jednostavne, a zaposleni u Društvu su uvijek spremni da pruže savjetodavnu pomoć odgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca i udomiteljima.
  Tri zdrava, razigrana mješanca jazavičara su napunila tri mjeseca i traže tri nova doma.

 • Čistači na javnim površinama sproveli su akciju čišćenja i uređenja dijela šetališta V Danica. Akcija se odvijala na Savini gdje je bilo najviše otpada, koje je more izbacilo na ovom dijelu šetališta. (mart 2020.god.)

 • U februaru su se realizovale akcije čišćenja i uređenja Starog grada i ulice Partizanski put od korova, rastinja i trave. (februar 2020.god.)

 • Akcije čišćenja, februar 2020.god.
  Sredinom februara organizovano je nekoliko akcija čišćenja na različitim lokacijama. Očišćena je lokacija na Dubravi, gdje je uklonjena veća količina šuta. Lokacija na Toploj od Zavoda za zapošljavanje ka OŠ "Dašo Pavičić" do CB Herceg Novi očišćena je od granja, korova i otpada, a očišćena je i lokacija u Srbini kod košarkaškog igrališta gdje se pojavilo neuređeno smetlište tzv. "divlja deponija".

 • Igra bez kraja
  Mali Mateo dobio je najslađi novogodišnji poklon - malo štene koje se okotilo u Privremenom skloništu za napuštene životinje na Dizdarici. Ova mlada ženka stara je svega 3 mjeseca, vakcinisana je i čipovana, a biće i sterilisana kada se steknu uslovi za to.
  Ovim putem čestitamo Mateu na novom drugaru i zahvaljujemo se njegovoj porodici koji su dobar primjer odgovornog vlasništva nad psima.

 • Akcija čišćenja povodom održavanja svečanosti na Savindan
  Sredinom januara 2020.g. zaposleni u DOO "Čistoća" u sklopu vanrednih aktivnosti čistili su stepenište od crkve Sv Save ka manastiru Savina. U ovoj akciji povodom održavanja svečanosti na praznik Sv Save sakupljeno je 54 vreće otpada i očišćene su veće količine lišća i bilja.

 • Prednovogodišnje aktivnosti na edukaciji
  Služba komercijale i marketinga DOO "Čistoća" nastavila je saradnju sa školama i edukacijom učenika osnovnih škola po pitanju reciklaže i zbrinjavanja napuštenih ljubimaca.... detaljnije

 • Učešće u završnoj konferenciji povodom projekta "Ujedinjeni možemo više-Glas studentima, podrška radnicima"
  Izvršni direktor Društva i predsjednik Sindikalne organizacije sa saradnicima na poziv Unije slobodnih sindikata i NVO Mladi Romi uzeli su učešće u završnoj konferenciji povodom projekta "Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima"... detaljnije

 • Čišćenje neuređenog smetlišta "divlje" deponije otpada
  DOO "Čistoća" je započela sa akcijom čišćenja neuređenog smetlišta tzv. "divlje deponije otpada" na Žvinjama. U akciji čišćčenja učestvuju četiri zaposlena i radnici na utovaru i transportu otpada. U prvom danu čišćenja je prikupljeno 80-tak vreća otpada, a akcija na Žvinjama se nastavlja do konačnog uređenja lokacije.

 • Uređenje Doma kulture Bijela
  DOO "Čistoća" je pružila podršku MZ Bijela u aktivnostima oko uređenja Doma kulture Bijela. Mjesna zajednica nastoji da kroz radove sanacije i druge aktivnosti objekat i prostorije Doma kulture Bijela ponovo stavi u funkciju. Saradnja Mjesne zajednice i komunalnog društva ogleda se u pružanju pomoći oko odvoza veće količine otpada koji se nakupio u akciji čišćenja Doma kulture. Sve aktivnosti se sprovode s ciljem da se u Domu kulture ponovo organizuju manifestacije kulturno zabavnog karaktera.

 • Novski azil za pse dobio dvadeset novih kućica. (link)

 • Edukacija, novembar 2019.god.
  DOO "Čistoća" dugi niz godina ostvaruje saradnju sa osnovnim školama na teritoriji opštine Herceg Novi po pitanju edukacije učenika nižih razreda. Edukacija na temu o važnosti ekologije, značaju reciklaže i praktičnim primjerima o tome kako pojedinac može da doprinese očuvanju zdrave životne sredine sprovodila se u novembru u I, II, III i V razredima OŠ "Milan Vujović" u Herceg Novom, OŠ "Orjenski bataljon" u Baošićima, OŠ "Orjenski bataljon" u Bijeloj i školici u Kamenarima.
  Edukacija se nastavlja i dalje u saradnji sa drugim razredima i školama.

 • Vanredne aktivnosti na čišćenju u Igalu, novembar 2019.god.
  U protekloj sedmici, DOO "Čistoća" je preduzela dodatne aktivnosti na čišćenju plaža i šetališta. Aktivnosti se odvijaju na Igalu, ispod Titove vile i duž blatne plaže. Čistači javnih površina uređuju i oklanjanju otpad koji je more izbacilo i nanjelo na šetalištu i plažama, a sprovođenje ovih vanrednih aktivnosti se nastavlja i dalje.

 • Otklanjanje posljedica nevremena
  Posljedice nevremena, koje je zadesilo cijelu Crnu Goru, nije zaobišlo ni opštinu Herceg Novi. Čistači na javnim površinama, vozači i radnici na specijalnim vozilima uklanjali su otpad nastao uslijed nevremena na teritoriji cijele opštine, kako bi se posljedice nevremena sanirale, a javne površine dovele u red. Radnici na terenu radili su u punom kapacitetu u cilju obezbjeđenja normalizacije higijene i odvijanja svakodnevnih aktivnosti u gradu. (novembar 2019.)

 • Izmjene postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima
  Izvršni direktor Društva, Vladimir Arsić prisustvovao je, kao predstavnik komunalne privrede, II sjednici Odbora udruženja komunalne privrede koja se održavala 6. novembra 2019. u Privrednoj komori Crne Gore... detaljnije

 • Pranje i čišćenje boksova za smještaj kontejnera
  DOO "Čistoća" Herceg Novi je otpočelo sa čišćenjem i pranjem boksova za smještaj kontejnera za odlaganje otpada. Odvijanje aktivnosti na pranju i čićenju lokacija započelo je na području Igala, a nastaviće se kontinuiranio na području cijele opštine Herceg Novi. (oktobar 2019.)

 • Udomljavanje kućnih ljubimaca
  DOO "Čistoća" Herceg Novi, Služba Skloništa za napuštene životinje, pronašla je nove domove za četiri napuštena kućna ljubimca. Udomljavanje kućnih ljubimaca - pasa sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja i Pravilnikom o radu Službe Zoohigijene DOO "Čistoća" Herceg Novi. Odgovorni vlasnici u obavezi su da se sa pažnjom staraju o dobrobiti svojih kućnih ljubimaca i pruže im zdravo, sigurno i srećno okruženje, a zauzvrat će dobiti bezgraničnu ljubav razdraganih i veselih ljubimaca